Personvern hos Teknomed

Hos Teknomed kan du være trygg på at vi ivaretar din sikkerhet og dine rettigheter. Teknomed jobber aktivt og forebyggende med personvern, og vi har særlig fokus på at all behandling av personopplysninger skal være lovlig, rettferdig og gjennomsiktig.

Hvem er behandlingsansvarlig?

Teknomed, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Hva er formålet?

Av personopplysninger har Teknomed følgende:

  • Opplysninger om pasienter hos Teknomed. Formålet med å lagre pasientopplysninger er å yte, administrere og kvalitetssikre helsehjelp.

  • Opplysninger om personal. Dette gjelder nåværende ansatte, tidligere ansatte, samt søkere til stillinger hos Teknomed. Formålet med å lagre slike personopplysninger er å administrere ansettelsesforhold. Personvernerklæring vedrørende slike opplysninger er inntatt i Teknomeds personalbok og gjort tilgjengelig for alle ansatte. 3.

Hva er det rettslige grunnlaget?

Det rettslige grunnlaget for Teknomeds behandling av pasientopplysninger er regelverk som omhandler dokumentasjonsplikt for helsepersonell. Dette er regulert i Helsepersonelloven  39 ff. og pasientjournalloven § 8.

Hvilke personopplysninger behandles?

Teknomed behandler personopplysninger som er nødvendig for å yte, administrere og kvalitetssikre helsehjelpen vi gir.

Vi behandler alle personopplysninger om våre pasienter som sensitive i hht  Lov om behandling av personalopplysninger § 9, med sikkerhet og internkontroll som kreves for slike opplysninger.

Dersom vi ber om opplysninger som ikke er nødvendig for å yte, administrere eller kvalitetssikre helsehjelpen vi gir, vil det være pasienten selv som bestemmer om Teknomed skal motta opplysningene. Eksempel på dette er informasjon om bankkontonummer for tilbakebetaling, lagring av bilder/film, informasjon om nærstående el.

Hvor hentes opplysningene fra? 

Opplysningene kommer fra deg som henvender deg til oss,  fra henvisninger som blir sendt oss, og fra våre egne vurderinger i selve pasientbehandlingen.

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Opplysningene som trengs for å yte, administrere og kvalitetssikre helsehjelp er vi pliktige til å be om og å lagre. Opplysninger vi ber om utover dette er det frivillig for deg å gi fra deg. 

Utleveres opplysningene til tredjeparter? 
Vi gir fra oss opplysninger til følgende tredjeparter:
a) Underleverandører. Disse har databehandleravtale med Teknomed.

b) NAV får tilsendt opplysninger i form av søknad om hjelpemidler. Denne er alltid signert av deg som pasient før den sendes.

c) Henvisende lege eller annet helsepersonell får, på forespørsel eller når vi ser behov for det, opplysninger fra journal.

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene? 

Vi er pliktige til å ta vare på pasientopplysninger i minimum 10 år jfr forskrift om pasientjournallov §14.

Alle personopplysninger lagres på egen terminalserver driftet av Aison AS. Teknomed lagrer personopplysninger i eget system med tilgangskontroll og sporbarhet for lesing og endring av personalopplysninger. 

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?

Du kan kreve retting eller sletting av personopplysninger som ligger utenfor opplysninger vi trenger for å yte, administrere og kvalitetssikre helsehjelp. Du har også rett til å kreve retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger.

Du har rett til innsyn i egen journal så lenge opplysningene ikke antas å kunne være til skade for deg. Du kan også kreve å få opplysningene utlevert.

Denne erklæringen kan ikke begrense rettigheter eller plikter som følger av norsk lov. Aktuelle lover og forskrifter er Helsepersonelloven, Pasientrettighetsloven, Arkivforskriften og Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp. 

Hvordan sikres opplysningene? 

Det er kun ansatte i Teknomed og våre databehandlere som har tilgang til informasjonen. Tilgangskontroll sikrer at ansatte ikke har tilgang på opplysninger utover det som er relevant i hht stillingens utførelse. Alle ansatte har signert en taushetserklæring. Alle som behandler persondata på vegne av Teknomed har databehandleravtale med Teknomed. 

Kontaktinformasjon:

E-post: info@teknomed.no

Telefon: +47 33454533

Postadresse: Postboks 1251, 3205 Sandefjord