Personvern hos Teknomed

INNLEDNING 

Når du er pasient hos oss, kontaktperson for leverandører eller samarbeidspartner, besøker vår nettside eller på annen måte er i kontakt med oss, vil vi behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. Behandlingsansvarlig for personopplysningene er Teknomed AS.

 

Vår behandling av personopplysninger

Nedenfor finner du en oversikt over de personopplysningene vil behandler og vårt formål og grunnlag for slik behandling. 

 1. For å kunne yte, administrere og kvalitetssikre helsehjelp og veiledning for våre produkter og tjenester, registrerer vi personalia og relevante helseopplysninger om våre kunder og pasienter. Opplysningene innhentes fra deg, henvisninger som blir sendt til oss og fra våre egne vurderinger i pasientbehandlingen. Behandlingen skjer på grunnlag av ditt samtykke og vår avtale om helsehjelp eller øvrig veiledning, samt regler for helsepersonells dokumentasjonsplikt i helsepersonelloven § 39 flg. og pasientjournalloven § 8.
 2. For å kunne sende ut markedsføring og informasjon om våre produkter og tjenester vil vi kunne registrere navn og kontaktopplysninger. Behandlingen vil i så fall skje på grunnlag av ditt samtykke, samt vår berettigede interesse i slik behandling dersom du, eller den du er  kontaktperson for, har et eksisterende kundeforhold hos oss.

 3. For å kunne besvare henvendelser som kommer inn til oss registrerer vi navn, kontaktopplysninger og eventuelle andre personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen skjer på grunnlag av ditt samtykke, samt vår berettigede interesse i slik behandling der dette anses nødvendig for å kunne hjelpe deg med din forespørsel.

 4. For å kunne inngå og administrere våre leverandør- og samarbeidsavtaler behandler vi kontaktpersonen(e)s navn, stilling, telefonnummer og e-postadresse, samt eventuell korrespondanse knyttet til inngåelse og oppfyllelse av avtalen. Behandlingen skjer på grunnlag av ditt samtykke eller avtale med oss, samt vår berettigede interesse i slik behandling for å kunne inngå og administrere våre avtaler.

 5. Ved henvendelser som gjelder rekruttering til nye stillinger oss hos behandler vi innsendte opplysninger om deg, din CV, søknad, attester og referanser. Behandling skjer på grunnlag av det samtykket du har gitt ved å søke stillingen, samt vår berettigede interesse i slik behandling for å kunne administrere våre ansettelsesprosesser.

 6. For å få informasjon om bruk av våre nettsider vil vi kunne ta i bruk informasjonskapsler (cookies). Vi vil i så fall legge ut informasjon i tråd med gjeldende retningslinjer om hvilke informasjonskapsler dette vil gjelde, og hvordan et eventuelt samtykke fra deg kan gis eller trekkes tilbake

Utlevering til andre 

Vi vil ikke utlevere dine personopplysninger til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag er ditt samtykke eller en lovpålagt plikt til å utlevere informasjonen. 

Vi bruker databehandlere til å lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.  Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn det som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen. Dersom vår bruk av databehandlere innebærer lagring eller annen overføring av opplysninger utenfor EU/EØS, vil vi sørge for at dette skjer til land godkjent av EU-kommisjonen eller i samsvar med gyldig rettslig grunnlag etter gjeldende personvernlovgivning, herunder ved bruk av EUs standard kontraktsbestemmelser. 

Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

 • Advania AS (Microsoft Office365, inkl. Teams, Sharepoint, OneDrive m.m.)
 • Codeo Norge AS (https://codeo.no/nobs/)

Lagringstid og sletting

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter, for eksempel plikter etter helsepersonelloven, pasientjournalloven eller regnskaps- og bokføringsloven.  Personopplysninger vi behandler på grunnlag av ditt samtykke vil slettes når samtykket opphører eller tekkes tilbake, med mindre det følger av lovkrav eller andre behandlingsgrunnlag at vi likevel må beholde de aktuelle opplysningene en viss tid.  

Beskyttelse og informasjonssikkerhet 

Beskyttelse av dine personopplysninger er en høyt prioritert oppgave for oss, og vi arbeider kontinuerlig for å beskytte personopplysninger og annen konfidensiell informasjon. Vårt sikkerhetsarbeid omfatter både fysiske, tekniske og administrative tiltak. Tilgangen til dine personopplysninger er begrenset til ansatte og underleverandører som har et tjenstlig behov for slik tilgang. Vi vil gi opplæring til ansatte og tredjeparter der det er relevant, for å fremme bevissthet om våre retningslinjer og rutiner for personvern.

Sikkerhetsarbeidet innebærer også at vi jevnlig gjennomgår ulike faktorer som risikoeksponering, tilgjengelig teknologi, forretningsbehov og lovkrav. Dette skal sikre at vi til enhver tid har tilstrekkelige sikkerhetstiltak, blant annet for å unngå at personopplysninger kommer på avveie.


Dine rettigheter
Du har følgende rettigheter med hensyn til de personopplysninger vi behandler om deg: 

 • Innsyn: Du kan be om å få vite hvilke personopplysninger vi har registrert om deg 
 • Korrigering eller sletting: Du har rett til å få feil, ufullstendige eller irrelevante opplysninger om deg korrigert eller slettet
 • Trekke tilbake samtykke eller be oss om å begrense behandlingen: Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke til vår behandling av dine personopplysninger eller be oss om å begrense behandlingen 
 • Dataportabilitet: Du kan be om å få utlevert personopplysningene du har gitt til oss i et format som kan overføres til en annen virksomhet, i den grad dette er praktisk mulig og i samsvar med norsk rett
 • Informasjon ved brudd på personopplysningssikkerheten: Hvis et brudd på personopplysningssikkerheten medfører høy risiko for dine rettigheter og friheter, plikter vi å varsle deg.
 • Begrense/protestere mot behandlingen: Du har rett til å få behandlingen begrenset i visse tilfeller, så som når:
 • Du bestrider riktigheten av personopplysningene – behandlingen stanses i en periode som gjør det mulig for oss å kontrollere riktigheten av personopplysningene
 • Behandlingen er ulovlig, og du motsetter deg sletting av personopplysningene og isteden anmoder om at bruken av personopplysningene begrenses 
 • Vi ikke lenger trenger personopplysningene til formålet med behandlingen, men du har behov for disse for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav

Du kan også protestert mot behandling etter GDPR artikkel 21 nr. 1 i påvente av kontrollen av om hvorvidt våre berettigede interesser går foran ditt personvern

For å utøve dine rettigheter kan du ta kontakt med oss på info@teknomed.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig og senest innen 30 dager. 

Dersom du mener vår behandling av personopplysninger ikke samsvarer med denne personvernerklæringen eller at vi på annen måte bryter personvernlovgivningen, har du rett til å klage til Datatilsynet. For kontaktinformasjon og nærmere informasjon om klageadgangen, se www.datatilsynet.no

Endringer

Eventuelle endringer i denne personvernerklæringen vil bli publisert på vår nettside, og en oppdatert versjon vill alltid finnes tilgjengelig på våre nettsider.

Kontaktdetaljer

For spørsmål til denne personvernerklæringen eller vår behandling av dine personopplysninger, vennligst kontakt oss ved å bruke følgende kontaktinformasjon:

Kontaktinformasjon:

E-post: info@teknomed.no

Telefon: +47 33454533

Postadresse: Postboks 1251, 3205 Sandefjord