Kvalitetstyring

RIKTIG KVALITET

Det snakkes om god og dårlig kvalitet som om det skulle være klare og entydige begreper. Det som oppleves å være god kvalitet for én bruker, kan imidlertid være mindre god for en annen. Vi på Teknomed har derfor fokus på riktig kvalitet. For å finne fram til den, er vi helt avhengige av en nær og konstruktiv samhandling med hver enkelt. Det innebærer at vi hele tiden bestreber oss på forbedringer og tilpasninger som gjør hjelpemiddelet enda bedre for den aktuelle bruker.

De viktigste verktøy eller metoder vi har til rådighet for å oppnå dette, er grundig dokumentasjon, ryddighet og avviksbehandling. Dokumentasjonen er nødvendig for å sikre sporbarhet og gode rutiner i alle ledd. Ryddighet er nødvendig for å sikre god produksjonsflyt. Avviksbehandling er nødvendig for å lære noe av feil og svakheter som avdekkes. En annen fordel med systematisk bruk av disse metodene, er at de hjelper oss med å levere riktig kvalitet ikke bare til brukerne, men også til  myndigheter og andre samarbeidspartnere.

Det vil alltid være den faktiske bruken av et kvalitetsstyringssystem som bestemmer resultatet. Vi har derfor et tett samarbeid med Code of Practice (CoP). CoP har dokumentert et bransjetilpasset ledelsessystem som tar utgangspunkt i ISO-9000 standarden. For å sikre at systemet blir brukt effektivt, får vi hvert annet år besøk av en CoP-revisor som gjennom intervjuer og stikkprøver, kontrollerer at vi faktisk gjør det vi skriver at vi skal gjøre.

Teknomed var det 3. ortopediske verkstedet i Norge som gjennomførte og besto en slik revisjon.

CoP gjennomfører også regelmessige tilfredshetsundersøkelser hos våre brukere. Svarene gjør oss i stand till å forbedre områder som brukerne mener er viktige. Dersom både våre ortopediingeniører og brukerne er fornøyd, mener vi at vi har levert riktig kvalitet.