Hva er en protese 

 En protese er et ortopedisk hjelpemiddel som skal erstatte en tapt legemsdel. 

På Teknomed har vi spesialisert oss på benproteser. 

Forflytning, gangfunksjon, muligheten til å delta sosialt og på jobb er viktige, overordnede mål for rehabiliteringsprosessen etter en amputasjon. Teknomed øns-ker å bidra til at hver enkelt protesebruker skal oppnå best mulig funksjon, det er derfor en viktig del av prosessen at den enkeltes ambisjonsnivå og målsetning diskuteres og tydeliggjøres. Ortopediingeniør, ortopeditekniker og fysioterapeut utgjør teamet som sammen med pasienten jobber for å oppnå best mulig resultat. Jevnlig oppfølging og samarbeid er nødvendig for å oppnå et stabilt og godt funksjonsnivå. 

For å oppnå en god protesefunksjon er det først og fremst helt nødvendig at protesen er utstyrt med en protesehylse (den delen som skal omslutte amputasjons-stumpen) som gir stabilitet og komfort. Det kan være en omfattende prosess som gjerne må gjentas flere ganger den første tiden etter amputasjonen. Det kan ta mange måneder (1-2 år) før amputasjonsstumpen er stabil i volum, dette betyr at hylsen må endres og byttes relativt ofte i denne perioden. 

For å utnytte de mulighetene den enkelte amputerte har, er det meget viktig å ha et spekter av protesetekniske løsninger å velge i. Teknomed besitter denne kompetansen og har et team med medarbeidere som besitter mye erfaring og kunnskap innen dette fagfeltet. Vi kan gi råd og bidra til å velge hylsetype og mate-rialer og komponenter som vi mener vil gi best resultat. Ta gjerne kontakt for en konsultasjonstime hos en av våre ortopediingeniører. 

Det finnes mange ulike proteser, les mer om: 

Hoftedisartikulasjon

Amputasjon på dette nivået er sjelden. Hele benet fjernes gjennom hofteleddet. I et slikt tilfelle må en protese erstatte ankelledd, kneledd og hofteledd. Dette stiller store krav til både bruker av hjelpemiddelet og til de fagpersoner som skal utføre tilpasningsar-beidet. Teknomed har erfaring og kompetanse innen dette feltet og har tett samarbeid med andre profesjonelle på området. Vi kan levere hjelpemidler som bygger på de mest moderne produksjonsteknikker og komponenter. 

Lårprotese

En protese for dette amputasjonsnivået må erstatte både ankel og kneledd. Amputasjon gjøres gjennom femur og lengden på amputasjonsstumpen vil være avgjørende for rehabiliteringsprosessen. Bevegelse og kontroll av 

hjelpemiddelet skjer ved aktiv bruk av hofteleddet. På en lårprotese er protesehylsen den absolutt viktigste 

faktoren for en god protesefunksjon. Teknomed legger stor vekt på individuell hylsetilpasning. Vi har lang 

erfaring på dette området og besitter spisskompetanse innen flere ulike typer hylseutforming. 

Protesens kneledd og fot er av stor betydning for å utnytte hver enkelt protesebrukers potensial. Teknomed er leverandør av både mekaniske (hydrauliske, pneumatiske og fleraksede) og elektroniske 

protesekneledd. Det er store individuelle variasjoner i hvilken nytte man kan trekke ut av de ulike 

protesekomponentene. Valg av kne og fot er viktig for hver enkelts muligheter til forflytning 

Vi gir råd og veiledning i valg av disse viktige komponentene.

Kneexprotese

På dette nivået amputeres benet gjennom kneleddet. Hele lårbenet bevares og amputasjonsstumpen tillater at mye belastning kan tas direkte på stumpenden. Dette gir muligheter for god protesefunksjon, men kan være kosmetisk utforende. Ved bruk av moderne metoder og komponenter kan Teknomed tilpasse proteser som er både funksjonelle, komfortable og i størst mulig grad kosmetisk tilpasset. 

Aktivitetsprotese

Det er mulig for protesebrukere å søke om aktivitetshjelpemidler. I dette tilfelle er det en protese som er spesialtilpasset for å kunne delta i en eller flere fysisk baserte fritidsaktiviteter, sport eller idrett. Det kan være løping, fisking, sykling eller annet. Det gis ikke stønad til aktive konkurranseutøvere. I motsetning til en vanlig protese kreves en egenandel på 10% av kostnaden av protesen, eller maksimalt kr 4000,- 

Leggprotese

Amputasjon mellom kne og ankel er det mest vanlige amputasjonsnivået. Kneleddet bevares og dette kan gi en meget god funksjon med muligheter for god stabilitet og tilnærmet normale forflytningsstrategier. Det er imidlertid store individuelle forskjeller når det gjelder bakgrunn, sykdomsbilde, fysiske forutsetninger og målsetninger. Teknomed kan tilby et bredt spekter med løsninger både når det gjelder hylseutforming, komponenter og individuelle tilpasninger til ulike behov og livs- og/eller jobbsituasjoner. 

Delfotsamputasjon

Foten består av mange ledd og knokler. Amputasjon på foten kan foretas på en rekke nivåer. Den delen av foten som er bevart vil i de fleste tilfeller tåle belastning godt og gi godt utgangspunkt for god funk-sjon. Proteseteknisk er det ved delfotsamputasjoner ekstra viktig med individuelle løsninger for å imøtekom-me de funksjonelle og kosmetiske utfordringene denne typen amputasjon gir. 

Spesialtilpasset fottøy vil ofte være en del av løsningen. På dette området har vi et nært samarbeid med Klaveness Footwear. 

Badeprotese

Protesebrukere kan ha behov for en protese som tåler vann – både ferskvann og sjøvann. Til dette benyttes en bade- eller hygieneprotese. For noen er det viktig at en slik protese har et kosmetisk akseptabelt utseende med tanke på å bruke protesen i offentlige bad eller på stranden. Andre ønsker kanskje en mer funksjonell protese for aktiv bruk i vann. Teknomed har utviklet en helt ny modell i karbonfiber som gir brukeren betydelige fordeler. Dette gjelder både vekt og funk-sjon. Karbonfiber er et ekstremt lett og sterkt materiale som sammen med konstruksjonen bidrar til den lave vekten. Den åpne konstruksjonen gjør at vannet strømmer fritt gjennom protesen uten at dens styrke er svekket. Dette gir den unike egenskaper i vannet. Med spesiell overflatebehandling kan dessuten protesen gis en finish som er helt unik.